Hoặc


Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Trình độ ĐT Hình thức ĐT Năm tốt nghiệp Xếp loại Quyết định TN Số vào sổ Số bằng Trạng thái
Đại học Chính quy 2018 Khá 20/QÐ-HV ngày 23/01/2018 Đã nhận Chưa nhận

0243528122