Hoặc


Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Xếp loại TN(nếu có) Số hiệu chứng chỉ Số vào sổ gốc

0243528122